Zoznam dokumentov o
udelenie schengenského víza

PREHĽAD

Druh víza

Občania Ruskej federácie

Občania Ukrajiny

Občania Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Macedónska, Moldavska, Albánska, Srbska, Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu, Kapverdy

Občania ostatných štátov

Schengenské vízum  typu C
(krátkodobý pobyt, do  90 dní)

EUR  35

EUR  35

EUR  35

EUR 60

Expresné schengenské vízum  typu C
(krátkodobý pobyt, do  90 dní)*

EUR  70

EUR  70

-

-

* Žiadosť o vízum musí byť podaná priamo na Veľvyslanectve SR v Moskve.

V súlade s vízovým kódexom uhradí žiadateľ o vízum správny poplatok za schengenské vízum vo výške 60 EUR. Poplatok pre deti od 6 do 12 rokov je 35 EUR

Občania nižšie uvedených 12 štátov, ktoré podpísali dohody o zjednodušení postupu pri podaní žiadosti o vízum s Európskou úniou, uhradia poplatok za podanie žiadosti o vízum vo výške 35 EUR: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna and Hercegovina, Kapverdy, Čierna Hora, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina.

Výška poplatku za vízum nezávisí od dĺžky platnosti požadovaného víza.

V súlade s platnými predpismi (vízový kódex, dohoda o zjednodušení postupu pri podávaní žiadosti o vízum, národná legislatíva) sú určité kategórie žiadateľov oslobodené od poplatku za vízum. Bližšie informácie o kategóriách osôb oslobodených od poplatku za vízum nájdete v časti "Ktorí žiadatelia sú oslobodení od poplatku za vízum".


 • POPLATOK ZA EXPRESNÉ VÍZUM  Žiadosti o expresné víza (ak bola žiadosť podaná 3 dni pred plánovanou cestou alebo ak žiadateľ požiadal o udelenie víza do 3 dní) nemožno podať vo vízovom centre. Žiadosť o expresné vízum musí byť podaná priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve.
  Správny poplatok za expresné vízum je 70 EUR.


 • PLATBA  Poplatok za podanie žiadosti o vízum vo vízovom centre možno uhradiť v rubľoch, a to v hotovosti alebo platobnou kartou.
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve prijíma platby za žiadosti o vízum výlučne v hotovosti v eurách.

 

KTORÍ ŽIADATELIA SÚ OSLOBODENÍ OD POPLATKU ZA VÍZUM

Oslobodenie od poplatku za vízum môže vyplývať z vízového kódexu, bilaterálnej dohody medzi Európskou úniou a domovskou krajinou žiadateľa alebo z národnej legislatívy členského štátu.  Ak chcete zistiť, či sa na Vás vzťahuje oslobodenie od poplatku za vízum, preverte si, či existuje dohoda medzi Vaším štátom a Európskou úniou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz  (bod I.), alebo či patríte medzi kategórie osôb uvedené v bodoch II., III. a IV. Konečné rozhodnutie o oslobodení od poplatku za vízum prijme Veľvyslanectvo.


  • OSLOBODENIE OD POPLATKU ZA VÍZUM NA ZÁKLADNE BILATERÁLNEJ DOHODY S EURÓPSKOU ÚNIOU   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Ruskom


    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Ruskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    a) blízki príbuzní – manželia, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci – občanov Európskej únie a Ruskej federácie s legálnym pobytom na území Ruskej federácie alebo členských štátov;

    b) členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Ruskej federácii budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov;

    c) členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

    d) žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;

    e) zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby ich sprievod;

    f) osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane urgentnej lekárskej liečby, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú na účely účasti na pohrebe blízkeho príbuzného alebo návštevy vážne chorého blízkeho príbuzného;

    g) účastníci mládežníckych medzinárodných športových podujatí a ich sprievod;

    h) účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

    i) účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami.

    V prípade žiadosti o expresné vízum sú od poplatku za vízum oslobodené iba kategórie uvedené v bodoch  b), e) a f).


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou


    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Ukrajinou a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    a)       blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane adoptovaných detí), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá občanov Ukrajiny s legálnym pobytom na území členských štátov; alebo občania Európskej únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi;

    b)      členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Ukrajine zúčastňujú oficiálnych stretnutí, konzultácií, rokovaní alebo výmenných programov, ako aj udalostí organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu;

    c)       členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

    d)      žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;

    e)       zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby ich sprievod;

    f)       osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane urgentnej lekárskej liečby, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú za účelom účasti na pohrebe blízkeho príbuzného alebo návštevy vážne chorého blízkeho príbuzného;

    g)      účastníci medzinárodných športových podujatí a ich sprievod;

    h)      účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít, vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

    i)       účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami; a inými obecnými subjektmi;

    j)       novinári; a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov;

    k)      dôchodcovia;

    l)       vodiči vozidiel registrovaných na Ukrajine poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy pôsobiaci na území členských štátov;

    m)     členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia členských štátov;

             n)      deti vo veku do 18 rokov a nezaopatrené deti vo veku do 21 rokov.

    o)      predstavitelia náboženských spoločenstiev;

    p)      príslušníci slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území členských štátov;

    q)      osoby vo veku do 25 rokov (vrátane) zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie;

    r)       zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov;

    s)       účastníci oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce Európskej únie, napr. v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva.

    V prípade žiadosti o expresné vízum sú od poplatku za vízum oslobodené iba kategórie uvedené v bodoch b), с), e), f), j) a k).


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Gruzínskom


    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Gruzínskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    1. dôchodcovia;
    2. deti vo veku do 12 rokov;
    3. členovia národných a regionálnych vlád a ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
    4. osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich sprievod;
    5. blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane osvojených), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci/vnučky, ktorí navštevujú občanov Gruzínska oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov;
    6. členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Gruzínsku majú zúčastniť na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných na území členských štátov medzivládnymi organizáciami;
    7. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov a iných školských činností;
    8. novinári a ich akreditovaný odborný sprievod;
    9. účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;
    10. zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov;
    11. účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
    12. osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoby, ktoré ich sprevádzajú, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného.


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Albánskom


    Občania Albánska, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, nepotrebujú na krátkodobý pobyt v Schengenskom priestore vízum.

    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Albánskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    1. blízki príbuzní – manželia/manželky, deti (vrátane osvojených), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci/vnučky občanov Albánskej republiky oprávnene sa zdržiavajúci na území členských štátov;
    2. členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Albánskej republike zúčastňujú na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;
    3. členovia rady ministrov, parlamentu, ústavného a najvyššieho súdu, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
    4. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;
    5. deti vo veku do šesť rokov;
    6. zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby osoba, ktorá ich sprevádza;
    7. osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoba, ktorá ich sprevádza, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;
    8. účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;
    9. účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
    10. účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami/obcami;
    11. pre osoby politicky prenasledované počas komunistického režimu;
    12. dôchodcovia;
    13. zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú kvôli účasti na stretnutiach, seminároch, výmenných programoch alebo kurzoch odbornej prípravy;
    14. novinári;
    15. predstavitelia náboženských obcí registrovaní v Albánskej republike;
    16. vodiči poskytujúci služby medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov vo vozidlách registrovaných v Albánskej republike;
    17. členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územie členských štátov;
    18. príslušníci slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území členských štátov.


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou


    Občania Bosny a Hercegoviny, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, nepotrebujú na krátkodobý pobyt v Schengenskom priestore vízum.

    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    1. blízki príbuzní – manželia/manželky, deti (vrátane osvojených), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci/vnučky štátnych príslušníkov Bosny a Hercegoviny oprávnene sa zdržiavajúci na území členských štátov;
    2. členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Bosne a Hercegovine zúčastňujú na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;
    3. členovia súdov a prokuratúry Bosny a Hercegoviny, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
    4. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;
    5. deti vo veku do šesť rokov;
    6. zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby osoba, ktorá ich sprevádza;
    7. osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoba, ktorá pacienta sprevádza, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;
    8. účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;
    9. účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
    10. účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými obcami a mestami;
    11. novinári;
    12. predstavitelia tradičných náboženských spoločenstiev v Bosne a Hercegovine navštevujúci diaspóry Bosny a Hercegoviny na území členských štátov;
    13. zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú kvôli účasti na stretnutiach, seminároch, výmenných programoch alebo kurzoch odbornej prípravy;
    14. vodiči poskytujúci služby medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov vo vozidlách registrovaných v Bosne a Hercegovine;
    15. členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územie členských štátov;
    16. dôchodcovia;
    17. príslušníci slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území členských štátov.


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Srbskom


    Občania Srbska, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, nepotrebujú na krátkodobý pobyt v Schengenskom priestore vízum.

    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Srbskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    1. členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Srbskej republike zúčastňujú stretnutí, konzultácií, rokovaní alebo výmenných programov, ako aj podujatí organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;
    2. členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších kasačných súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
    3. účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
    4. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo odbornej prípravy, a to aj v rámci výmenných programov, či iných školských aktivít;
    5. účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;
    6. účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými obcami a mestami;
    7. zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby osoba, ktorá ich sprevádza;
    8. zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú s cieľom zúčastniť sa na stretnutiach, seminároch, výmenných programoch alebo vzdelávacích kurzoch;
    9. osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane bezodkladného lekárskeho ošetrenia, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;
    10. novinári;
    11. vodiči vozidiel registrovaných v Srbskej republike poskytujúci služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov;
    12. členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územie členských štátov;
    13. blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane osvojených detí), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Srbskej republiky oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov;
    14. predstavitelia náboženských obcí registrovaných v Srbskej republike, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;
    15. príslušníci slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných výstav, konferencií, sympózií, seminárov alebo iných podobných podujatí organizovaných na území členských štátov;
    16. dôchodcovia;
    17. deti do veku 6 rokov;


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Čiernou Horou


    Občania Čiernej Hory, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, nepotrebujú na krátkodobý pobyt v Schengenskom priestore vízum.

    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Čiernou Horou a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    1. členovia národnej vlády, parlamentu, ústavného a najvyššieho súdu, predseda odvolacieho súdu, predseda správneho súdu, osoby uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a), ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
    2. blízki príbuzní – manželský partner, deti (vrátane osvojených), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Čiernohorskej republiky oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov;
    3. členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Čiernohorskej republike zúčastňujú stretnutí, konzultácií, rokovaní alebo výmenných programov, ako aj podujatí organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;
    4. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo odbornej prípravy;
    5. zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby osoba, ktorá ich sprevádza;
    6. osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane bezodkladného lekárskeho ošetrenia, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;
    7. účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;
    8. účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
    9. účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami;
    10. novinári;
    11. dôchodcovia;
    12. sudcovia, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výmenných programoch, sympóziách, seminároch alebo podobných vzdelávacích podujatiach;
    13. predstavitelia náboženských obcí registrovaných v Čiernohorskej republike;
    14. zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú s cieľom zúčastniť sa na stretnutiach, seminároch, výmenných programoch alebo vzdelávacích kurzoch;
    15. príslušníci slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných výstav, konferencií, sympózií, seminárov alebo iných podobných podujatí organizovaných na území členských štátov;
    16. vodiči vozidiel registrovaných v Čiernohorskej republike poskytujúci služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov;
    17. členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územie členských štátov;
    18. deti do veku 6 rokov.


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Macedónskom


    Občania Macedónska, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, nepotrebujú na krátkodobý pobyt v Schengenskom priestore vízum.

    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Macedónskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    a)       blízki príbuzní – manželia/manželky, deti (vrátane osvojených), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci/vnučky občanov Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov;

    b)      členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko zúčastňujú na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;

    c)       členovia národnej vlády, parlamentu, ústavného súdu, najvyššieho súdu, súdnej rady a rady štátnych zástupcov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

    d)      starostovia a členovia obecných a mestských zastupiteľstiev;

    e)       zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby osoba, ktorá ich sprevádza;

    f)       osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoba, ktorá pacienta sprevádza, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;

    g)      účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;        

    h)      účastníci vedeckých, výskumných, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

    i)       účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými obcami a mestami;

    j)       novinári;

    k)      dôchodcovia;

    l)       vodiči poskytujúci služby medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov vo vozidlách registrovaných v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko;

    m)     členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územie členských štátov;

    n)      zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú kvôli účasti na stretnutiach, seminároch, výmenných programoch alebo kurzoch odbornej prípravy;

    o)      predstavitelia náboženských spoločenstiev registrovaných v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko;

    p)      príslušníci slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území členských štátov.

    q)      žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov a iných vzdelávacích alebo školských aktivít:

    r)       deti vo veku do šesť rokov.


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Moldavskom


    Občania Moldavska, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, nepotrebujú na krátkodobý pobyt v Schengenskom priestore vízum.

    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Moldavskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    1. blízki príbuzní – manželia/manželky, deti (vrátane osvojených detí), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá občanov Moldavskej republiky oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov alebo občania Európskej únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi;
    2. členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
    3. členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa majú na základe oficiálneho pozvania adresovaného Moldavskej republike zúčastniť stretnutí, konzultácií, rokovaní alebo výmenných programov, ako aj podujatí organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;
    4. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú za účelom štúdia alebo vzdelávacieho školenia, vrátane ciest v rámci výmenných programov, ako aj iných školských činností;
    5. zdravotne postihnuté osoby a osoby, ktoré ich sprevádzajú, ak je ich sprevádzanie nutné;
    6. osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane urgentnej lekárskej liečby a osoby, ktoré ich sprevádzajú, alebo osoby, ktoré cestujú za účelom účasti na pohrebe blízkeho príbuzného alebo návštevy vážne chorého blízkeho príbuzného;
    7. účastníci medzinárodných športových podujatí a profesionálne osoby sprevádzajúce týchto účastníkov;
    8. účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých činností, vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
    9. účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami alebo inými miestami;
    10. novinári a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov
    11. deti vo veku do 18 rokov a závislé deti vo veku do 21 rokov;
    12. dôchodcovia;
    13. vodiči vozidiel registrovaných v Moldavskej republike, ktorí poskytujú služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na území členských štátov;
    14. členovia posádok vlakov, chladiarenských vozňov a lokomotív medzinárodných vlakov, ktorí cestujú na územie členských štátov;
    15. členovia profesií, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných výstav, konferencií, sympózií, seminárov alebo iných podobných podujatí, ktoré sa konajú na území členských štátov.
    16. soby vo veku do 25 rokov (vrátane) zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie;
    17. zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov
    18. účastníci oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce Európskej únie, napr. v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva.


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Arménskom


    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Arménskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    1. dôchodcovia;
    2. deti vo veku menej ako 12 rokov;
    3. členovia národných a regionálnych vlád a ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
    4. osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich sprievod;
    5. blízki príbuzní – manželský partner, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá –, ktorí navštevujú občanov Arménska s riadnym pobytom na území členského štátu alebo občanov Únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi;
    6. členovia oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Arménsku zúčastňujú na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu;
    7. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov a iných školských činností;
    8. novinári a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov;
    9. účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;
    10. zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti a osoby pozvané arménskymi komunitnými neziskovými organizáciami zaregistrovanými v členských štátoch, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov alebo celoarménskych a komunitných podporných programov;
    11. účastníci vedeckých, akademických, kultúrnych alebo umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
    12.  osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoby, ktoré ich sprevádzajú, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného.


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Azerbajdžanom


    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Azerbajdžanom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    1. blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá občanov Európskej únie s riadnym pobytom na území Azerbajdžanskej republiky alebo občania Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom na území členských štátov alebo občania EÚ s pobytom na území členských štátov, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, alebo občania Azerbajdžanskej republiky s pobytom na území Azerbajdžanu;
    2. členovia oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov;
    3. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít;
    4. osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich sprievod;
    5. účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;
    6. účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
    7. osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoba, ktorá pacienta sprevádza, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;
    8. zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov:
    9. dôchodcovia;
    10. deti vo veku do 12 rokov;
    11. novinári a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov.


   • Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Kapverdmi


      

    Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Kapverdskou republikou a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

    • členov oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Kapverdom, členským štátom alebo Únii zúčastňujú na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných na území niektorého členského štátu alebo Kapverd medzivládnymi organizáciami;
    • deti vo veku do 12 rokov;
    • žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí sa zúčastňujú na pobytoch na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;
    • výskumných pracovníkov cestujúcich na účely vedeckého výskumu;

    Osoby vo veku do 25 rokov (vrátane) zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové.


   • ZÁVÄZNÉ OSLOBODENIE OD POPLATKU ZA VÍZUM PODĽA VÍZOVÉHO KÓDEXU PRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV BEZ OHĽADU NA ŠTÁTNE OBČIANSTVO ŽIADATEĽA


    V súlade s vízovým kódexom sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

    1. deti mladšie ako šesť rokov;
    2. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí sa zúčastňujú pobytov na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;
    3. výskumní pracovníci z tretích krajín, ktorí cestujú na účely uskutočňovania vedeckého výskumu podľa odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2005/761/ES z 28. septembra 2005 o uľahčení vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným pracovníkom z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať vedecký výskum;
    4. zástupcovia neziskových organizácií do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúci sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.

   • MOŽNÉ OSLOBODENIE OD POPLATKU ZA VÍZUM PODĽA VÍZOVÉHO KÓDEXU PRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV BEZ OHĽADU NA ŠTÁTNE OBČIANSTVO ŽIADATEĽA


    V súlade s vízovým kódexom môžu byť od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

    1. deti vo veku od šiestich do dvanástich rokov;
    2. držitelia diplomatických a služobných pasov;
    3. osoby do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách,  športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.

    Oslobodenie vyššie uvedených kategórií osôb je založené na individuálnom rozhodnutí každého členského štátu a jeho uplatňovanie je výsledkom dohody členských štátov.

    Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve oslobodzuje od poplatku za vízum kategórie osôb uvedených v písm. c).


    • OSLOBODENIE OD POPLATKU ZA VÍZUM PODĽA NÁRODNEJ LEGISLATÍVY


     V súlade so legislatívou Slovenskej republiky sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

     1. rodinní príslušníci občanov EÚ;
     2. rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov EÚ.

     Podľa zákona č. No. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je:

     a) jeho manžel,

     b) jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,

     c) jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
     d) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,

     e) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,

     f) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,

     g) jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
     h) štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.